Zero-Fyto : wat is er mogelijk zonder gewasbeschermingsmiddelen ?

Een participatieve aanpak

Zero-residu en het nulgebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn actuele thema’s. In de fruit- en groenteteelt lijkt deze benadering vooralsnog onbereikbaar, maar de overtuiging dat we meer in die richting moeten evolueren, groeit. Dit voorjaar startte Inagro en PCG samen met andere partners een Interreg-project op om gewasbeschermingsstrategieën zonder het verspuiten van gelijk welk (biologisch) middel te valideren en te demonstreren in de praktijk.

De inspiratie werd hiervoor gezocht bij de biologische teelt.

Steeds strenger en beter gecontroleerd gebruik van pesticiden

Het Europese beleid evolueert naar een steeds strenger en meer gecontroleerd gebruik van pesticiden. Op regionaal niveau krijgt dit beleid verder vorm.

Zo is het gebruik van pesticiden door openbare diensten in Vlaanderen en in Wallonië inmiddels verboden en worden erkenningen van een reeks actieve stoffen ingetrokken of niet meer verlengd voor toepassing in de professionele land- en tuinbouw.

Daarnaast legt de handel, onder druk van de publieke opinie, steeds strengere eisen op naar zero-residu op de producten. Binnen alle niveaus in de samenleving groeit het besef dat gewasbescherming duurzamer moet worden. Vanuit deze visie startte op 1 april 2019 het Interreg-project ‘Zero-Fyto F&G’ waarbij Inagro en PCG de handen in elkaar slaan met Waalse en Franse partners om gewasbeschermingsstrategieën zonder gebruik van fytomiddelen te valideren en te demonstreren in de praktijk.

Essai piegeage
Cecidomyie poirettes

Figuur 1: Het gebruik van bloemenstroken is één van de manieren om natuurlijke vijanden uit de nabije omgeving aan te trekken en past daarom binnen perfect binnen de Zero-Fyto strategie.

Experimentation inagro

Identificatie van effectieve ‘zero-fyto’ methoden

Wereldwijd zijn al heel wat zero-fyto methoden, strategieën en praktijken beschreven waarbij geen enkel gebruik gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen voor de controle van een bepaalde plaag of pathogeen. Deze informatie is echter zeer versnipperd en onvoldoende gevalideerd op wetenschappelijk en op praktijkniveau. Daardoor zijn de strategieën niet altijd direct toepasbaar in onze regio. In dit nieuwe project willen we al deze informatie bundelen, valideren waar nodig en de kennis ter beschikking stellen voor de land- en tuinbouwers. Daarom voeren we een uitgebreide literatuurstudie uit waarin we ook de praktijkervaringen van de fruit- en groentetelers opnemen.

De fruit- en groentetelers zijn de primaire doelgroep van het project. Daarnaast zullen ook particuliere telers, openbare diensten en natuurreservaten de verzamelde kennis kunnen gebruiken in hun werking

Biologische teelt als inspiratiebron

Het nieuwe project start vanuit de biologische productie. Enerzijds omdat bij de bioteelt al zonder herbiciden en met zeer weinig fungiciden wordt gewerkt. Anderzijds omdat we bij de biologische telers al heel wat inspirerende voorbeelden vinden van alternatieve, succesvolle methodes en strategieën. Deze voorbeelden kunnen als basis dienen voor de validerende proeven in het project. Ook de mechanische onkruidbeheersing in al zijn facetten, die vaak in de biologische teelt op punt werd gesteld, dient als voorbeeld voor de gangbare teelt.

Validatie door veldproeven en communicatie via online kennisdatabank

De praktijkcentra zullen enkele innovatieve methodes en strategieën valideren met praktijkgerichte veldproeven. In deze proeven leggen we de focus op plaagbeheersing. In de groenteteelt focussen Inagro en PCG op bladluizen, koolvlieg, rupsen van vlinders en motten en aardvlooien. In de fruitteelt wordt gefocust op de perengalmug, de fruitmot en de appelzaagwesp. Door deze veldproeven worden de beloftevolle methodes op lokaal niveau getest. Daaruit zal blijken welke maatregelen effectief werken en welke hun beloftes niet kunnen waarmaken. We zullen proefveldbezoeken organiseren alsook demonstraties van mechanische onkruidbeheersingstechnieken.

Het project zal alle verzamelde informatie uit de literatuurstudies, de bedrijfsbezoeken en uit de praktijkproeven online beschikbaar stellen onder de vorm van een kennisdatabank. Daaraan zal een uitwisselingsplatform worden gekoppeld waar telers onderling, maar ook met geïnteresseerde amateurtuiniers, onderzoekers en adviseurs van de drie betrokken regio’s met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Alle input is welkom

Tot slot doen we graag een oproep aan alle telers: Gebruik je al bepaalde zero-fyto ‘tricks’ waarvan je ervaart dat ze bladluis, koolvlieg, vlinders/motten of aardvlooien goed onder controle houden? Of heb je creatieve ideeën of kennis vanuit het verleden, uit uw omgeving of uit andere bronnen die je met ons wilt delen? Of ben je simpelweg geïnteresseerd in het projectverloop en wil je hiervan op de hoogte blijven?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Contactez-nous